Regulaminu i Przedmiotowy System Oceniania
(SO)


W tym kursie uczniowie znajdą przedmiotowy system oceniania i regulamin pracowni. Kurs przesznaczony także do sprawdzenia poprawności logowania przez ucznió