Ćwiczenie z własną oceną pracy

Ćwiczenie z własną oceną pracy jest prostym i dającym duże możliwości narzędziem. W tym ćwiczeniu nauczyciel prosi studentów o wykonanie pewnej praktycznej pracy n.p. napisanie eseju, raportu, prezentacji czy arkusza kalkulacyjnego. Po wykonaniu tej pracy student musi najpierw dokonać jej samooceny zanim będzie mógł ją przesłać nauczycielowi do właściwej oceny. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł ocenić zarówno samą pracę jak i jej ocenę wystawioną przez studenta. W odpowiedzi nauczyciel może przesłać studentowi komentarz dotyczący jego pracy i n.p. poprosić o jej poprawienie i ponowne przesłanie.

Ćwiczenie rozpoczyna się od:

  1. stworzenia dokumentu Word lub HTML, który mówi studentom co mają zrobić. Plik ten jest przesyłany na serwer przez nauczyciela.
  2. sprecyzowania formularza ocen poprzez wybranie odpowiednich opcji i wpisanie odpowiednich elementów. Ten formularz będzie wykorzystywany zarówno przez nauczycieli jak i przez stuedentów. Po więcej szczegółów zajrzyj do plików pomocy dotyczących strategii oceniania

W większych klasach nauczyciel może chcieć stworzyć więcej wariantów tego samego ćwiczenia aby studenci wykonywali różniące się trochę od siebie zadania. Tego typu ćwiczenia mogą być stworzone w Moodle'u i będą one losowo przypisane studentom. Ich rozkład w klasie będzie podobny. Warianty tego samego ćwiczenia nie powinny zbyt odbiegać od siebie, ponieważ będą musiały być ocenione użwyjąc tego samego formularza ocen dla wszystkich wersji ćwiczenia.

Po przesłaniu opisu ćwiczenia i formularza ocen, studenci mogą rozpocząć swoją pracę. Zostanie im przedstawiony opis ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczenia studenci będą musieli wpierw dokonać własnej oceny swojej pracy zanim będą mogli ją przesłać do nauczyciela. Własna ocena pracy zostanie dokonana w oparciu o formularz ocen, który ma służyć w tym wypadku jako lista sugerująca to co jest konieczne do uwzględnienia w pracy. Po dokonaniu tej samooceny studenci mogą jeszcze zmienić swoją pracę i jej samoocenę. Jest nawet bardzo prawdopodobne, że tak właśnie się stanie.

Po przesłaniu pracy, zarówno samo rozwiązanie jak i jego własna ocena jest dostępna dla nauczyciela. Własne oceny mogą być ocenione przez nauczyciela i jest tam miejsce na komentarze. Nauczyciel może nawet uprościć swoje zadanie poprzez analizę własnej oceny pracy studenta i decyzji czy nie powinien on zmienić swojej pracy i jej ponownie przesłać.

Jeśli nauczyciel uzna, że praca studenta mogłaby zostać ulepszona wówczas może mu dać szansę jej ponownego przesłania. W tej sytuacji nauczyciel ponownie ocenia pracę używając tego samego formularza ocen co przy pierwotnej ocenie pracy. Tak więc ponowna ocena pracy ma miejsce biorąc pod uwagę poprzednie komentarze dotyczące pracy do których zostaną dodane nowe uwagi dotycące poprawionej pracy.

Po upływie czasu wyznaczonego na przesłanie pracy nauczyciel otwiera drug fazę ćwiczenia tj zamyka możliwość ponownego przesyłania prac. W tej fazie prace i ich własne oceny powinny zostać do końca ocenione.

Po ocenieniu wszystkich prac, ćwiczenie przechodzi do następnej fazy. Na tym etapie studenci mogą zobaczyć swoje oceny końcowe i oceny za przesłane prace. Ocena końcowa jest ważoną kombinacją oceny pracy i własnej oceny pracy studenta dokonanej przez nauczyciela. Wagi te mogą być zmienione w każdej chwili. Ocena, którą przyznał sobie student nie jest brana pod uwagę. W innym przypadku brana pod uwagę jest tylko ocena pracy przez nauczyciela.

W sytuacji kiedy nauczyciel pozwala na wielokrotne przesłanie pracy, powinien on zadecydować jak ocenić takie prace. Dostępne są dwie możliwości: najlepsza ocena ze wszystkich nadesłanych prac lub ocena średnia. Opcja ta może być zmieniona w dowolnym momencie podczas trwania ćwiczenia.

Na końcu studenci mogą zobaczyć tabelę najlepszych prac. Jest to lista wszystkich nadesłanych prac z tym, że najlepsze prace wymienione są na początku listy. W przypadku wielu przesłanych prac, pokazana zostanie tutaj najlepsza praca przesłana przez danego studenta.

Spis wszystkich plików pomocy